Új stílus új szemszögből

Az elmúlt időszak legnagyobb napvilágra került felfedezése, tabukat döntögető megfogalmazása Bereczky János négykötetes munkája, mely A magyar népdal új stílusa címmel jelent meg az Akadémiai kiadó gondozásában 2013-ban. Mintegy 60.000 adatot, azaz új stílusú magyar népdalt vizsgált meg a szerző munkája során. A mű nem túl hosszú, mintegy 100 oldalas tanulmánnyal indít. Ezt igen jelentős, nyolcféle szempont alapján soroló mutató egészíti ki, a gyűjteménybeli számoktól a szövegig. Ezeken belül szó van a sorvégzőkről, formáról, ritmusról és egyebekről. Ezt igen tetemes mennyiségű, mintegy 1600 típusba sorolt 2664 dallampélda követi. A kötetekhez mp3 formátumú hanganyag is társul, mely a kötet összes dallamát tartalmazza paraszti előadóktól.

Hogy megérthessük a munka „tabudöntögetéseit”, hogy világossá váljon, miért kell a mindennapi énektanítási gyakorlatban alapvető változásokat hozni, új könyveket írni és használni, vegyük sorra az ezt megelőző tudományos leírásokat, tényeket és magyarázatokat az új stílusról.

A tudomány sokáig szívesebben foglalkozott a régi stílusokkal. Ráadásul az új stílust szívesen tekintették egyszerűbb, homogén tömbnek.
A népzene rendszerezésének ötlete elsőként Erdélyi János fejéből pattant ki.

Bartalus István 1821-1899 A Magyar Népdalok Egyetemes Gyűjteménye 1873-96-ig 7 kötetet adott ki, főleg zongora kíséretes dallamokkal. Ezt a Kisfaludy Társaság jelentette meg.
1913-ban fogalmazta meg Kodály és Bartók a népzenei összkiadás tervét, ami afféle A magyar népdalok nagy szótára lett volna.

1918-ban jelent meg Bartók híres írása, német nyelven: Die Melodien der Madjarischen Soldatenlieder. Ebben Bartók már ír az új stílusról. “Bartók igen határozottan választja szét benne a „régi stílusú” dallamokat az „új stílusúaktól”… A generális felosztás esetében az alapot erre a századforduló táján virágkorát élő „új stílus” valóban sokoldalúan bizonyítható „új” volta, illetve a pentaton-ereszkedő melódiák ugyancsak számos érvvel alátámasztható „ősisége” adta – e tekintetben az akkori nézeteket mindmáig legfeljebb finomította-kiegészítette, de döntően nem módosította a magyar népzenetudomány. A további „történeti” összefüggések kutatásánál pedig Bartók figyelme nem véletlenül fordult a ritmus felé. Valószínű, hogy a legerőteljesebb ösztönzéseket Kodálynak a magyar népdalok strófaszerkezetét vizsgáló nevezetes tanulmányából kapta. Ebben a tanulmányban Kodály többek közt egyes verssorfajták (végső soron: ritmusképletek) változási, „fejlődési” tendenciáiról, egyszerű képletekből „származtatható” ritmusokról beszélt – fejtegetéseinek egy részét szinte szó szerint vette át Bartók még A magyar népdalban is.” (Kovács Sándor: A Bartók-rend kialakulásának története.)

Bartók 1924-ben adja ki A magyar népdal c. művét. 8400 dallam vizsgálata alapján készült a mű. Ebben sok egyéb mellett kitér a magyar népdalok csoportosítására is. A, B és C osztályokról beszél, ahol az A a régi stílust, a B az új stílust, a C az ún. vegyes osztályt takarja.

Az új stílusról elmondja, hogy kétféle sor szerepelhet benne (A, B), oktávnál nagyobb a hangterjedelme, zárt architektonikus forma jellemzi, dúr, dór, eol, mixolid, frig hangsorok és pentaton fordulatok vannak benne.
Architektonikus (kupolázó) dalok, melyeknél a kezdő- és a zárósor egymásra hasonlít, legalább hangfekvésében és a középső sorok legalább valamelyike magasabb járású.
Ez az osztály nem oszlik alosztályokra, jellemző rá a ritmusalkalmazkodás.
Bartók szerint
- homályos, hogy az AA5A5A szerkezet hogyan fejlődött ki. Itt fejlődhetett ki, a 19. szd. elején már megvolt. Bartók a fúga expozíció téma comesre gyanakszik.
- változatlan és alkalmazkodó tempo giusto jellemzi továbbá az új stílust,
gyenge záradék: táá táá
erős záradék: ti tám táá
nőnemű záróritmus tá tá tá tá (Kimegyek a doberdói 3. sora)
- főleg izometria jellemzi
- 6-25 szótag soronként
- nincs (vagy kevés az) ornamens, főleg portato. (hanghoz fel-lecsúszás)
- szövege lírai
- két nyújtott ritmus egymás mellett nem lehet.
Bartók az AABA sorszerkezetet kifejezetten magyar sajátosságnak tekinti.
Pedig ez a szerkezet 19. szd-i dalokban is előfordul, nincs távol a kéttagú dalformától sem. Ez a gondolkodásmód (valami, valami megismételve, más, majd visszatérés) az alapja pl. a szonátaformának is. Ilyen a graduale, a katolikus válaszos zsoltár formája, a szonáta forma, a kéttagú dalforma (Szép május jöjj…)
Kodály 1937-ben A magyar népzene c. művében kitér az új stílus keletkezésére.
Szerint az első adat a visszatérő sorszerkezetre a Prussiának királya… kezdetű dallam.
Ha több versszakkal, vagy egymás után többször énekelünk egy visszatérő sorszerkezetű dallamot, ez lesz: A5A5AAA5A5AA – AA5A5A és „Csak egyszer véletlenül másként kellett elosztani…” „Belső fejlődés eredménye lehet” „Az új magyar népdal szerves folytatása a réginek” - mondja Kodály. Ma már ezt másként gondoljuk.

Az új stílusnál is megtalálható a kvint megfelelés (nem kvint váltás!), akár
- pentaton megfelelés, válasz formájában is, ún. vikariálo szekszt-ként: Juhászlegény a határon furulyál…
- Tonális válasz: Kimegyek a doberdói, A bolhási kertek alatt.
- Leggyakoribb azonban a pontos, reális válasz, ami az összes AA5A5A szerkezetű dallamra jellemző.
Hat rá a népies műdal 1850-1900 között.
Kodály és Bartók egységes rendszert nem találtak. Módosított Ilmari Krohn rendet használtak, szótárszerűen.
Bartók rend 1940-ig, 13.000 dallam
Kodály rend 1950-ig, 28.000 dallam
Járdányi rend 1960-ig, 60.000 dallam. Dallamtípusok.
Új stílus felosztása:
1. 2. sor magasabb mint az első
2. 2. sor azonos az elsővel
Ez tehát egy 2. sort alapul vevő rendszer. Nem következetes a továbbiakban.
Típusrend Dobszay László és Szendrei Janka nevéhez fűződik, 1980-ig készült el, 150.000 dallam alapján. Dobszayék az új stílussal nem tudtak már foglalkozni, azt Meszéna Beáta rendezi.


Nézzük most részletesen Bereczky munkáját.
Bereczky 1992-2012-ig rendez csak új stílust. 20 év munkája.
Megállapítások:
Alig van új stílusú ballada.
2 kivételével nincs jeles napi dallam.
Az új st. nem évszázadok alatt érlelődött.
Zárt, architekt. forma jellemzi.
Alkalmazkodó tempo giusto
Pontozott ritmus gyakori.
Speciális szövegvilág jellemzi.
A zeniten az új stílus telítődik pentatóniával. A jobb énekesek díszítenek.
Moldva immunis az új stílusra. (Kivétel: Hej, te csillag csillag…)

Új stílus: 4 soros dalok, legfeljebb kétféle dallamsor, visszatérő szerkezet.

Korai és kifejlett új stílust különböztet meg 60.000 adat alapján. Ezek között két átmeneti réteget figyel meg.
1. Kezdete 1850 körül (alkalmazkodó pontozott ritmus feltűnése) (Söprik a pápai utcát 1846-48-ban jelent meg)
2. 1860 bokázó megjelenése (corijambus ti tám tá) Architekt. szerk – alk. pontozott ritmus 1879-ben jelenik meg.
3. Szótagszám növekedés jellemzi ezeket a dalokat.
3 szótagszám csoport van:
egészen alacsony 5-8
közepes 8-12
magas 13-
4. ambitus tágulás
5. dallamindítás egyre magasabbra emelkedik. Kezdetben alaphangról indult (Amott legel, A nagy bécsi kaszárnyára) Később 5, 6 ugrás, majd fentről indul. (Házunk előtt kedves édesanyám)
6. dallamsorok időbeli kiszélesedése nyolcadoló mozgás helyett negyedelő.

Két nagy tömb van:
hagyományos, régies ritmikájú, kötetlen sorzárású = korai új stílus
modern ritmika, alkalmazkodó pontozott ritmus, sablonos sorzárás = kifejlett új stílus
Köztük van két átmeneti tömb.

Bartók tévedett: Nem messze van ide Kismargita… Nem új!!!
Bereczky szerint: ABBA 2. átmeneti réteg
Vargyas tévedett: Amott legel… réginek mondja, ill. határesetnek.
Bereczky: ABBA kifejlett új st.

Négy alapvető fő tömb van.
Korai új stílus: régi ritmika, kötetlen zárlat. Még nincs alkalmazkodó pontozott ritmus Meghalt a béres AA5BA
I. átmeneti stílus: régi ritmika, sablonos zárlat (sztereotíp sorvég) 362 Réten van egy kis ház, 263 Szépen legel
II. átmeneti stílus: új ritmika, kötetlen zárlat 635 Juhászkutyák ugatnak
Kifejlett új stílus: új ritmika (alkalmazkodó pontozott ritmus) sablonos zárlat 739 Este van, este van, 1042 Cintányéron három alma de piros

Ezek után Bereczky a dalszerkezet, forma, majd az ambitus, végül a szótagszám alapján rendezi a dalokat.

Lényeges tehát:
sorhosszúság
plagális is lehet (alsó kvintet is érinti)
autentikus
dallaminditás magasság szerint

1600 típust állapít meg a könyv, ehhez 2664 dallampéldát hoz.
A rend egyedül a dallamok első sorának juttat meghatározó szerepet.
„A magyar népdal világából nem lehet a műdal eredetűeket kizárni” – írja. 104. o.
- Mert az egész stílus népiesműdal eredetű.
- Története során végig népies műdal és népdal egymást megtermékenyítő kölcsönhatásának légkörében alakult, fejlődött.
- Ezért e két kategória keveredik, egymásba átfolyik.
Nem lát Bereczky folytonosságot a két stílus (régi Új) között. (Ellentétben Kodállyal.) Ellenben kölcsönhatások vannak: utólag beszivárgott és teret nyert ötfokúság.
Hangnemi jellegzetességek: dúr, dór, eol, mixolid, stb.
palóc hangsor: alul h felül b (Egy sajátos hangsor népzenénkben. http://real-j.mtak.hu/4700/1/ZenetudomanyiDolgozatok_1999.pdf

Azokat a dalokat, melyek nagy mértékben magukon viselik a magyarnóta, népies műdal kritériumait folklorizálódott népies műdalnak nevezi.
Az 1600. típus a Hideg szél fúj édesanyám kezdetű katonadal, amely AABA szerkezetű, kifejlett új stílusú, magas szótagszámú, nagy ambitusú dallam.
Bereczky könyvében minden olyan dal megtalálható, amely népdalszerű életet él, tehát elterjedt, használják és variálják. Így kerülhettek ide ilyen dalok, mint: Söprik a pápai utcát, Juhász kutyák ugatnak, Játszik a szél a Balaton lombos partjával, Dombon van, sarkon van, Kocsmárosné lánya, szépen zongorál, Orosz fronton van egy szomorú fűzfa – függetlenül attól, hogy esetleg a szerzőjüket is ismerjük.

Maszkulin zárlat: ha a záróhang erős ütemrészre esik (4/4-ben 1-re vagy 3-ra). Feminin: ha a zárás átlóg a gyenge ütemrészre, azaz az utolsó hang hangsúlytalan helyen van.

Példák az egyes altípusokra a könyv számai alapján:
AA5BA
korai új stílus
- kis ambitus
--alacsony szótagszám 4 Meghalt a béres 4 hangzószám, 61 Jó szeretni 93
--közepes szótagszám 90 A mi macskánk 139
--magas sztszám 172 Még azt mondják kis Tékesen 271
I. átmeneti réteg
-kis amb.
--alacsony sztszám 233 Eltörött a kutam gémje 363, 238 Éam rózsafája 368
--közepes sztszám 260 Özvegyasszony meggyújtja a gyertyáját 407,
--magas sztszám 355 Árok árok de mély árok 535?, 357 Anyám éam 539
-nagy amb.
--közepes sztszám 377 Szépen legel a kisasszony 569
--magas sztszám 397c Gyenge a nád 598?
II. átmeneti réteg
-kis ambitus
--alacsony sztszám 411b Juhászkutyák ugatnak 635
--közepes sztszám 433b Jaj Istenem hol fogok én meghalni 666
--magas sztszám 453a Békéstó/Zsebkendőm négy sarka 702
-nagy ambitus
--közepes sztszám 454b Édesanyám mit mondanék magának 705
kifejlett új st.
-kis amb
--alacsony sztszám 472 Madárka madárka 737
--közepes sztszám 643 Tele van a temető árka vízzel 999
--magas sztszám 996 Ihajla ezt a kislányt nem az anyja nevelte 1558,
-nagy amb.
--közepes sztszám 1193/b Fehér dombra nem jó répát ültetni 1925 nincs meg!!
AA5A5A
korai új st
-kis amb
--alacsony sztszám 42c Megy a juhász a szamáron 68
--közepes sztszám 169 Esik eső nagy sár van az utcán 266, 78 Örülök hogy 122
--magas sztszám 180d Elmentem én a kocsmába 282
I. átmeneti réteg
-kis amb
--alacsony sztszám 296 Megizentem a kaposvári uraknak 454, 234 Kerek a 364
--közepes sztszám 321Kihajtom a Virág ökröm a rétre 491
II. átmeneti réteg
-kis amb.
--alacsony sztszám 410a Megy a gőzös lefelé 631
--közepes sztszám 434 Tűzről pattant kis menyecske vagyok én 667
--magas sztszám 445a A melléti kertek alatt hej jajajajaja 683
kifejlett új stílus
-kis amb
--alacsony sztszám 475c Bánom hogy megházasodtam 750
--közepes sztszám 572 Érik a ropogós cseresznye 897, 573 Lassan kocsis hogy a kocsi ne rázzon 898
--magas sztszám 994 Sűrű sötét felhők 1555, 996 Ihajla ezt a kislányt 1558
-nagy amb
--közepes sztszám 1315c Felsőtárkány város akar lenni 2114 nincs meg!!
ABBA
korai új st.
-kis amb
--alacsony sztszám 50 Tisza partján elaludtam 78, 41 Mikor mentem 60
--közepes sztszám 81 Árokpartra esett a lépésem 127
--magas sztszám 184 Falu végén van egy kisház 288 nincs meg!!
-nagy amb
--közepes sztszám193b Ezt a kislányt 300
--magas sztszám 225 Nékem lányok el kell menni 352
I. átmeneti réteg
-kis ambitus
--alacsony sztszám 243 Sárga csikó az út mellett 375
--közepes sztszám 287 Galga vize szép csendesen 445
--magas sztszám 357 Ha meghalok édesanyám 540
--nagy amb
--közepes sztszám 365 De sok árva csana terem a réten 554, 362 Le az úton 551
--magas sztszám 403 Búsan süt a búsan süt a 616
II. átmeneti réteg
-kis amb
--alacsony sztszám 408 Sásat eszik az ökröm 629, 407 Varga Bözsi 628
--közepes sztszám 441 Lejesett a nagy hó belepett 676
--magas sztszám 444 A hadiki falu végén lejesett a hó 680
-nagy amb
--közepes sztszám 466 Árpa á á de szép tábla árpa 728, 454 Éam 705
--magas sztszám 471 Ledűlött ledűlött a szénaboglya teteje 734
kifejlett új stílus
-kis amb
--alacsony sztszám 490 Gerencséri utca l,dmrl,l, 776
--közepes sztszám 569 Esik eső szép csendesen csöpörög 894
--magas sztszám 983 Lassan forog 1530 Etus!
nagy ambitus
--közepes sztszám 1170 Befütyült a gőzös 1888
--magas sztszám 1426 Szánt az ökör 2311, 1512 Várad felől jön egy vonat veres kereszt rajta 2473, 1413 Este későn 2290
AABA
korai új stílus
-kis amb
--közepes sztszám 128 Ahol én 199
--magas sztszám 182b Savanyúnak 285
-nagy amb
--magas sztszám 179 Én es egykor 279
I.átmeneti réteg
-kis amb
--közepes sztszám 253 Ablakimat befolyta a borostyán 393
--magas sztszám 359d Nádfödeles kis házikóm lejégett a héten 546
-nagy amb
--magas sztszám 405 Amott legel amott legel 618
II. átmeneti réteg
-kis amb
--közepes sztszám 437 Hortobágyi kocsmárosné angyalom 671 nincs meg!!
--magas sztszám 446 Vénasszonyok mind kiültek a padra 687
-nagy amb.
--közepes sztszám 458c 1878. évbe 717 nincs meg!!
--magas sztszám 467 Bíró uram panaszom van 729, 471B Ledűllött 735
kifejlett új stílus
-kis amb
--közepes sztszám 801 Kinek nincsen szeretője babája 1243
--magas sztszám 1115b Már minálunk babám 1790, 983 Jaj de vígan 1529
-nagy amb
--közepes sztszám 1391 Este van este van 2246, 1354 Nagyságos uram 2178, 1295 Jaj de fenn van 2085 Etus!!
--magas sztszám 1541 Házunk előtt kedves édesanyám 2531, 1600 Hideg szél fúj édesanyám 2663, 1447 Szomszédunkban van egy malom 2353
AA5A5B
kifejlett új stílus
-nagy amb
--közepes sztszám 1264 Piros rózsa 2032, 1315 Szabó Vilma 2113
A5A5A5A
korai új stílus
-kis amb
--magas sztszám 180b Elmentem én a kocsmába 281
ABBC
kifejlett új stílus
-kis amb
--közepes sztszám 746g Rezgő rezeda hullajtja a levelet 1159
ABCA
kifejlett új stílus
-kis amb
--alacsony sztszám 472b Elment az én rózsám. Dél Amerikába 738
ABCD
kifejlett új stílus
-kis amb
--magas sztszám 1099c Lőrincréve de szép helyen van 1758
-nagy amb
--magas sztszám 1567d Megállj megállj kutya Szerbia 2588???
BBAA
kifejlett új stílus
-kis amb
--magas sztszám 1124c (1124b moldvai torzult alakja) Fekete cserepes 1813
B5BBA
kifejlett új stílus
-nagy amb
--közepes sztszám 1264b Piros rózsa pirosodjál 2032
ABBAA
kifejlett új stílus
-kis amb
--alacsony sztszám529b Szék város be van kerítve 836
ABA
korai új stílus
-kis amb
--alacsony sztszám romlott
kifejlett új stílus
-kis amb
--magas sztszám 1077 Zavaros a Tisza nem akar megszállani 1714
BA
korai új stílus
-kis amb
--alacsony sztszám 41c Józsi öcsém 63
--közepes sztszám romlott vált.
-nagy amb
--közepes sztszám 213b Jó estét jó estét 334
I. átmeneti réteg
-kis amb
--közepes sztszám 315a A Csap utcán végestelen végig 481
II. átmeneti réteg
-kis amb
--magas sztszám 450b Minden lánynak az legyen a kívánsága 697 nincs meg!!
kifejlett új stílus
-kis amb
--közepes sztszám 846b Árokba terem a sóska 1310
--magas sztszám 1099b Pamlény falu szép helyen van 1757
-nagy amb
--magas sztszám 1465b Kis kalapom szegre teszem 2385
A5A
II. átmeneti réteg
-kis amb
--magas sztszám 445b A verebi kertek alatt 685

Oldalunk "sütiket" használ

Oldalunkon "sütiket" használunk. Ezek közül néhány elengedhetetlen, néhány pedig csak javítja a felhasználói élményt vagy statisztikai célokat szolgál.

Ön eldöntheti, hogy engedélyezi-e a "sütik" használatát.